...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đoàn Công Chánh
Thông tin xb: Đại học Đà Nẵng, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Lê Khánh Toàn
Tóm tắt: Nghiên cứu xây dựng thành phần cấp phối và xác định các đặc trưng cơ lí của gạch xi măng không nung sử dụng bột đá, tro bay và xỉ than trong thành phần cấp phối.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Doan Cong Chanh 447 Kb (4 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm