...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kiều Thị Bé Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An
Tóm tắt: Cung cấp nguồn tư liệu mới về hoạt động mưu sinh và việc bảo tồn các giá trị văn hóa thông qua hoạt động mưu sinh. Xác định những vấn đề đặt ra cho hoạt động mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn trong mối quan hệ với việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Là nguồn tư liệu quan trọng, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho cư dân Thị trấn Trà Ôn.

Tìm kiếm thêm