...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thùy Duyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Ngọc Ẩn
Tóm tắt: Phân tích thực trạng nhằm xác định những thế mạnh, cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động khai thác và phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới được tốt hơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Phan Thuy Duyen 1047 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm