...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tạ Minh Phong
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Đức Kỳ
Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã Cai Lậy. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển NNL của các ĐVSNCL trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã Cai Lậy.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Ta Minh Phong 1558 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm