...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồng Minh Huấn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Thành Danh
Tóm tắt: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietinbank - Chi nhánh Cần Thơ, từ đó nhận xét những điểm mạnh và hạn chế nhằm làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Hong Minh Huan 2249 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm