...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Chí Cường
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, xác định và phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DNNVSN. Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng cho các DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Tran Chi Cuong 1306 Kb (8 lượt tải) (24 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm