...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 2011
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Bùi Đình Phong
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết của PGS, TS. Bùi Đình Phong về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được đăng trên nhiều tạp chí và được giới thiệu trong các buổi Hội thảo khoa học. Các bài viết tập trung làm rõ cuộc hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của một nhà yêu nước, cách mạng và khoa học. Các sự kiện và cách tiếp cận tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn: ...

Tìm kiếm thêm