...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Quốc Uyên
Thông tin xb: Thể dục Thể thao, 2005
Tác giả bổ sung: Trương Quốc Uyên
Tóm tắt: Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Chương 2: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Chương 3: Đảng Cộng Sản Việt Nam phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao.

Tìm kiếm thêm