...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Lai
Thông tin xb: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Tác giả bổ sung: Nguyễn Lai
Tóm tắt: Phần 1: Giới thuyết và những tiền đề về tiếng Việt thời đại Hồ Chí Minh. Phần 2: Nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh và tính quần chúng trong ngôn ngữ. Phần 3: Chiều sâu tư tưởng cách mạng và cấu trúc định danh mở rộng trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Phần 4: Một vài kết luận tổng quan.

Tìm kiếm thêm