...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Khắc Mai
Thông tin xb: Trẻ, 2007
Tác giả bổ sung: Nguyễn Khắc Mai
Tóm tắt: Phần 1: 100 câu nói, 6 phạm trù. Phần 2: Dân chủ - di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Phần 3: Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn. Phần 4: Thế hệ mới và "100 Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm thêm