...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nhiều tác giả
Thông tin xb: Kim đồng, 2009
Tác giả bổ sung: Nhiều tác giả
Tóm tắt: 1/ Tháng tám cờ bay. 2/ Những điều tôi biết về Bác Hồ. 3/ Hình ảnh Bác Hồ được ghi sâu trong trí nhớ của tôi. 4/ Bác Hồ sống mãi trong tôi. 5/ Những chặng đường theo Bác. 6/ Ơn Bác. 7/ Bức ký họa Bác Hồ đầu tiên trên báo.

Tìm kiếm thêm