...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Mậu Hãn
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 2003
Tác giả bổ sung: Lê Mậu Hãn
Tóm tắt: Phần 1: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Phần 2: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc. Phần 3: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do" - Động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Tìm kiếm thêm