...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 1997
Tác giả bổ sung: GS. Trần Văn Giàu
Tóm tắt: 1/ Có hay không có "Tư tưởng Hồ Chí Minh"? 2/ Trang bị kiến thức và tư tưởng của Nguyễn thời trẻ, trước 1911. 3/ Những yếu tố tư tưởng được Hồ Chí Minh nhập tâm khi ở Tây Âu, trước khi gặp chủ nghĩa Lênin (1911 - 1920). 4/ Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong thời kỳ lịch sử 1920 - 1930. 5/ Cách mạng giải phóng dân tộc: vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. 6/ Hồ Chí Minh nhà hiền triết.

Tìm kiếm thêm