...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 2009
Tác giả bổ sung: TS. Trần Viết Hoàn
Tóm tắt: 1/ Phủ Chủ tịch. 2/ Giàn hoa Phủ Chủ tịch. 3/ Đường Xoài. 4/ Nhà 54. 5/ Nhà sàn. 6/ Nhà 67. 7/ Ao cá. 8/ Vườn cây. 9/ Nhân văn Hồ Chí Minh (minh chứng từ nơi ở và làm việc của Người). 10/ Phụ lục: Về những hoạt động của Tổ Chuyên gia y tế Trung Quốc chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm thêm