...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tình
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 2003
Tác giả bổ sung: TS. Hoàng Thị Nữ
Tóm tắt: 1/ Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2/ Những tên gọi, bí danh, bút danh cần nghiện cứu thêm.

Tìm kiếm thêm