...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bá Ngọc
Thông tin xb: Nghệ An, 2004
Tác giả bổ sung: Bá Ngọc
Tóm tắt: Phần 1: Quê hương và sự nghiệp. Phần 2: Đi tìm đường cứu nước. Những hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Phần 3: Thành lập mặt trận Việt Minh - Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Sáng lập Nước Việt Nam Dân chủ Công hòa. Phần 4: Xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Phần 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).Phần 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân đồng lòng xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng ...

Tìm kiếm thêm