...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Minh Siêu
Thông tin xb: Trẻ, 2008
Tác giả bổ sung: Trần Minh Siêu
Tóm tắt: 1/ Kim Liên - mảnh đất giàu truyền thống. 2/ Di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. 3/ Nhà cụ Hoàng Đường. 4/ Nhà thờ chi nhánh họ Hoàng Xuân. 5/ Nhà ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. 6/ Lò rèn cố điền. 7/ Giếng cốc. 8/ Nhà Thầy Cử Vương. 9/ Cây đa và sân vận động Làng Sen.10/ Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. 11/ Nhà thờ họ Nguyễn Sinh. 12/ Nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Bác Hồ.

Tìm kiếm thêm