...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Đương
Thông tin xb: Thanh niên, 2017
Tác giả bổ sung: Trần Đương
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Để góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chúng tôi phát hành bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 333. Cốt cách Hồ Chí Minh 11982 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm