...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Kim Đỉnh
Thông tin xb: Nghệ An, 2008
Tác giả bổ sung: Thái Kim Đỉnh
Tóm tắt: Chuyện kể về Bác Hồ (Tập 4) của tác giả Thái Kim Đỉnh với các mẫu chuyện: Bác Hồ với nhà nước của dân, do dân, vì dân; Bỏ một mâm, lấy một đĩa; Câu chuyện về hai cái kẹo; Bác phục vụ dân chứ không phải phục vụ Bác;....

Tìm kiếm thêm