...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thái Kim Đỉnh
Thông tin xb: Nghệ An, 2008
Tác giả bổ sung: Thái Kim Đỉnh
Tóm tắt: Chuyện kể về Bác Hồ (Tập 3) của tác giả Thái Kim Đỉnh là những mẩu chuyện về tấm lòng của Bác Hồ đối với đồng bào, chiến sĩ, đồng chí, bè bạn và lòng tôn kính của nhân dân, bạn bè đối với Bác: Một cái Tết xa quê; mối tình đồng chí anh em; gia đình Hoàng thân Xuphanuvông với Bác Hồ,...

Tìm kiếm thêm