...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Hoàng Điệp
Thông tin xb: Chính trị Quốc gia, 2010
Tác giả bổ sung: Phạm Hoàng Điệp
Tóm tắt: Phần thứ nhất: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp. Phần thứ hai: Hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng thực nhân dân Pháp. Phần thứ ba: Phụ lục.

Tìm kiếm thêm