...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lương Hoàng Trung Đan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thuấn
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Luong Hoang Trung Dan tomtat 1579 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm