...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Lê Long Hậu
Tóm tắt: - Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian qua; - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian qua; - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 NGUYEN THI LAN ANH tomtat 511 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm