...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nhiều tác giả
Thông tin xb: Kim đồng., 2009
Tác giả bổ sung: Nhiều tác giả
Tóm tắt: 1/ Trong đời tôi một bình minh đã đến. 2/ Người Hà Nội nhớ Bác. 3/ Kỷ niệm về những lần gặp Bác Hồ. 4/ Những ngày đầu ở Bắc bộ phủ. 5/ Những lời Bác dạy. 6/ Đến bây giờ mới thấy đây... Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 7/ Những ngày đầu gần Bác. 8/ Nhớ lại những lần được gặp và nhận thư của Bác. 9/ Lần đầu được Bác đọc thơ.

Tìm kiếm thêm