...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp
Thông tin xb: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Hồ Ngọc Phương
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại tỉnh Trà Vinh; - Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh; - Đề xuất giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh nói chung và du lịch theo định hướng văn hóa Khmer Nam bộ nói riêng cho tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Nguyen Ngoc Diep tomtat 1017 Kb (4 lượt tải) (8 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm