...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Huỳnh Thị Trúc Linh
Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu quy định về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta hiện nay, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng như phương hướng hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI HUYNH NHI 1015 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm