...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Hồng Dẫn
Thông tin xb: Trường ĐH Cần Thơ, 2012
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Võ Thành Danh
Tóm tắt: Đề tài được nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV trong giai đoạn sắp tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Phan Hong Dan tomtat 405 Kb ( lượt tải) (26 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm