...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Triệu Thị Đa Ni
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Trần Văn Tuân
Tóm tắt: Xác định mức độ cần thiết và tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình; - Khảo sát thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên ngành giáo dục mầm non khóa 2014 trường Đại học Trà Vinh qua đó đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao kỹ năng thuyết trình của sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Đại học Trà Vinh hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRIỆU THỊ ĐA NI 9847 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm