...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Kim Như
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Võ Thanh Hương
Tóm tắt: Khảo sát thực trạng sử dụng biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại thân thể cho trẻ mẫu giáo lớn tại 3 trường của huyện Long Phú. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại thân thể cho trẻ MGL
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRAN THI KIM NHU 4793 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm