...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đồng Thị Ngọc Trầm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Lâm Thị Bạch Tuyết
Tóm tắt: Nghiên cứu một số biện pháp hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiển về việc hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Đề xuất một số biện pháp hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Nếu các biện pháp trong khóa luận được thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng hình thành biểu tượng về kích thước vật thể cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Dong Thi Ngoc Tram 569 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm