...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Mã Ngọc Ái
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng về những khó khăn của sinh viên trong quá trình thực tập lần 1. Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp khắc phục nâng cao hiệu quảhoạt động thực tập sư phạm 1.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN MA NGOC AI 713 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm