...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Tóm tắt: Tìm hiểu công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp để chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1. Nghiên cứu ở trường Mẫu giáo Hòa Minh trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 NGUYEN NGOC KIM NGAN 1125 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm