...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Văn Nam
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lý Thị Thu Lan
Tóm tắt: Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Gừng lên sinh trưởng của chim cút. Đánh giá tỷ lệ sống, khả năng tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, hệ số chuyển hóa thức ăn, tỷ lệ thân thịt và hiệu quả kinh tế của chim cút từ 1 – 56 ngày tuổi.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Bui Van Nam 16080 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm