...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đổ Thị Anh Kiều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Thị Minh Trang
Tóm tắt: Khảo sát tỷ lệ gà tiêu chảy và chết do vi khuẩn Salmonella gây ra. Khảo sát sự đề kháng với kháng sinh của vi khuẩn Salmonella nhằm lựa chọn kháng sinh điều trị thích hợp.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Do Thi Anh Kieu 2381 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm