...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Tài
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Văn Đông
Tóm tắt: - Đánh giá chất lượng nước thải tại cơ sở giết mổ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT). Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt (nước sông) gần lò mổ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT).
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Tran Van Tai 2584 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm