...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Dương Thị Tuyết Anh
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kế toán nợ phải thu, phải trả tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu, phải trả tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI NGOC YEN 1276 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm