...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Vương Thị Yến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Nguyễn Châu Hùng Tính
Tóm tắt: Đề tài “Kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu” được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng của công tác kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Âu, để từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nợ phải thu và nợ phải trả tại công ty này.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN VUONG THI YEN 944 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm