...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Búp
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá tình hình huy động vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó đề xuất một số giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Cầu Ngang - Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 735 KLTN NGUYEN THI NGOC THAO 879 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (14) Xem preview

Tìm kiếm thêm