...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Chi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2013
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về thanh toán quốc tế; - Phân tích tình hình tài trợ thương mại (TTTM) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh; - Đánh giá hoạt động TTTM bằng phương thức tín dụng chứng từ (TDCT) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh tỉnh Trà Vinh; - Lập bảng khảo sát đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng cuả khách hàng về phương thức TDCT tại VietinBank Trà Vinh; - Đề xuất giải pháp phát triển nghiệp vụ TTTM bằng phương thức TDCT ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI CAM CHI 4912 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm