...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Diễm Kiều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Huỳnh Tấn Khương
Tóm tắt: Hệ thống sở lý luận về kế toán nợ phải thu, phải trả; - Phân tích thực trạng kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh; - Đánh giá công tác kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh; - Đề xuất các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRAN THI DIEM KIEU 822 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm