...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Chung Thị Ngọc Diệp
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Huỳnh Thị Trúc Linh
Tóm tắt: Trước hết thì đề tài sẽ giải quyết những vấn đề lý luận và nhận thức về cổ đông thiểu số và thông qua việc nghiên cứu một cách toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền lợi của các cổ đông thiểu số và bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần nhằm đưa ra các khái niệm, khái quát về vấn đề này để hiểu rõ các quyền lợi cụ thể mà các cổ đông thiểu số có được khi tham gia vào công ty và đưa ra các ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 CHUNG THI NGOC DIEP 35983 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm