...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nguyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Anh Thư
Tóm tắt: Làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản của thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện và trình tự thủ tục thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và một số quyết định trong giai đoạn thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân; Đánh giá việc áp dụng các quy phạm pháp luật tố tụng dân sự về thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân trong thực tế trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2017; Phân tích những hạn chế của pháp luật tố tụng dân sự hiện ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 749 NGUYEN THI KIM NGUYEN 17626 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm