...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Văn Phát
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: TS. Mai Mỹ Duyên
Tóm tắt: Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về gia đình, văn hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa và phong trào xây dựng gia đình văn hoá. Nhận định và đánh giá các mặt của văn hóa gia đình, vai trò, sức ảnh hưởng của văn hóa gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Tam Bình trong thời gian qua. Đồng thời tìm sự tương tác giữa phong trào xây dựng gia đình văn hóa với văn hóa gia đình của huyện, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm duy trì, phát huy những giá trị ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 750 LUAN VAN SBV - VO VAN PHAT 2097 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm