...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Út Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: TS. Mai Mỹ Duyên
Tóm tắt: Hệ thống hóa những động tác và ý nghĩa của các hình thức vũ đạo trong sân khấu Dù kê; - Nhận diện đặc trưng và giá trị văn hóa của vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê; - Nghiên cứu vũ đạo trong sân khấu Dù kê còn nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và biên đạo, dàn dựng trong hoạt động văn hóa văn nghệ Khmer; - Đóng góp một số giải pháp nhằm khắc phục sự mai một dần của nghệ thuật sân khấu Dù kê; góp phần trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tìm kiếm thêm