...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lý Thị Thu Lan
Thông tin xb: Trường Đại học Cần Thơ, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân
Tóm tắt: - Đánh giá được thực trạng chăn nuôi và tính đa dạng kiểu hình của cút nuôi tại 6 tỉnh ĐBSCL; - Xác định được năng suất đẻ trứng của cút và đánh giá ảnh hưởng của tuổi và khối lượng trứng đến chất lượng trứng; - Xác định những vị trí đa hình trên các gen ứng viên và phân tích mối liên kết của chúng đối với năng suất sinh sản của cút; - Chọn lọc và đánh giá năng suất sinh sản của nhóm cút mang những kiểu gen tốt liên quan đến năng suất trứng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Ly Thi Thu Lan 550 Kb ( lượt tải) (17 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm