...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Thùy Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Đình Thu
Tóm tắt: With the aims to helping EFL grade-5 students at An Minh primary school improve their oral performance and become more interested in learning English speaking, the specific research objectives of the study are: - To investigate the effects of storytelling on EFL oral performance of the primary schoolers at An Minh Primary School in Kien Giang province; - To examine EFL grade-5 students’ attitudes towards storytelling.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LE THI THUY PHUONG 669 Kb (2 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm