...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Bình Thạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Bửu Huân
Tóm tắt: The aim of the study is to investigate students’ attitudes towards pair work activities in speaking lessons at a college of tourism in Can Tho City. The study is guided by the research question: What are students’ attitudes towards pair work activities in speaking lessons?
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT NGUYEN BINH THANH 1650 Kb (5 lượt tải) (13 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm