...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Như Loan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trịnh Quốc Lập
Tóm tắt: This study aims to achieve two objectives. The first one was to find out the teachers’ perceptions of the alignment between the learning outcomes and teaching and assessment activities in the General English curriculum at the target university. The second aim was to find out the students’ perceptions of the alignment between the learning outcomes and teaching and assessment activities in the General English curriculum at the target university.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT PHAM NHU LOAN 1628 Kb (7 lượt tải) (6 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm