...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Cao Thị Bạch Mai
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Phương Nam
Tóm tắt: The purpose of this study is to examine whether there is any relationship between extensive reading and the improvement of EFL students’ writing ability. The focus of the investigation is on the influences of extensive reading on the participants’ writing ability. Also, the study examines students’ attitude towards the use of extensive reading.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT CAO THI BACH MAI 618 Kb (5 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm