...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Hồng Táo
Thông tin xb: Hà Nội: Văn học, 2018
Ký hiệu xếp giá: 895.136 / T108
Mô tả vật lý: 423 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Văn học hiện đại--Trung Quốc--Tiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Tố Nga - dịch

Tìm kiếm thêm